Curatele

De ondercuratelestelling is bedoeld voor mensen die hun financiële en persoonlijke belangen niet zelf meer kunnen behartigen. 

Er zijn voor de wet twee gronden om iemand onder curatele te plaatsen: 

  • Wegens een geestelijke stoornis (hieronder valt ook dementie);
  • Wegens gewoonte van drankmisbruik waardoor hij/zij zijn belangen niet behoorlijk waarneemt, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of de veiligheid van hemzelf of die van anderen in gevaar brengt.

Iemand die onder curatele is gesteld wordt handelingsonbekwaam en mag dus niet meer zonder toestemming van de curator, zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Curatele kan worden aangevraagd door iemand zelf, zijn/haar partner of familieleden tot in de vierde graad (ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zusters, ooms en tantes en neven en nichten).

Ook de officier van justitie kan de curatele aanvragen, bijvoorbeeld als er geen familie meer is die het verzoek kan doen of als die goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen.

De curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter en de curator moet aan de kantonrechter verantwoording afleggen. 

Pranger Bewindvoering kan voor u als curator optreden. Mocht u hierover verdere informatie willen ontvangen, of kijken of curatele een passende maatregel is voor u, of iemand in uw omgeving, dan kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.

Ga terug